Klauzula dla uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich

2018-09-06

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,

 

informuję, iż:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1, reprezentowany przez Dyrektora - Pana Jerzego Walczaka.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Justyna Pelczar-Smoleń – adres e-mail: justyna.m.pelczar@gmail.com

3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły  wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO.

4. Odbiorcą danych są: organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu terytorialnego, upoważnieni pracownicy oraz przedsiębiorstwa/firmy z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Okres przetwarzania danych: dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.

 

zamknij