Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"

1 grudnia 2018 roku na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Chrzanowskim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie pełni rolę wiodącego ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu.

Do najważniejszych zadań ośrodka należy:

  1.       Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2.       Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  3.       Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4.       Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
  5.       Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu

Ośrodek może:

1        Udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia;

2        Zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie;

3        Zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju mogą korzystać dzieci od momentu wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do rozpoczęcia nauki szkolnej w wymiarze do 5 godzin tygodniowo.

Dzieci mogą korzystać z usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, specjalistów w zakresie integracji sensorycznej w zależności od potrzeb ustalonych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Rodzice mogą uzyskiwać informacje dotyczące problemów rozwojowych dziecka.

Zajęcia odbywają się w Sali doświadczania świata, Sali z elementami integracji sensorycznej
i kinezyterapii oraz biofeedback. Sale wyposażone są w specjalistyczny sprzęt, który został zakupiony ze środków na realizację programu „Za życiem”

Informacje o możliwości korzystania z wczesnego wspomagania rozwoju można uzyskać
w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie.

 

zamknij