Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sosw.chrzanow.pl


Data publikacji strony internetowej: 2014-10-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
  • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.
  • Strona nie dostosowuje się do szerokości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana.

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jerzy Walczak, adres poczty elektronicznej sosw@epf.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/6232665. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 

Budynek przy ulicy Paderewskiego 1

W budynku siedzibę ma Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Wejścia do budynku zaprojektowano od strony ulicy Paderewskiego.
W razie potrzeby istnieje możliwość dojazdu samochodem do wejścia głównego.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku istnieją 3 kondygnacje:

1         parter, gdzie znajdują się pracownie do zajęć praktycznych gastronomicznych, biblioteka, sale lekcyjne, pomieszczenie kierownika szkolenia praktycznego, szatnie oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

2         I piętro, gdzie znajdują się pracownie komputerowe, sale lekcyjne, aula do ćwiczeń gimnastycznych, gabinet wicedyrektora oraz toalety,

3         II piętro, gdzie znajdują się sale lekcyjne, pracownia hotelarska oraz dla monterów zabudowy wewnętrznej, pokój nauczycielski oraz toaleta.

W budynku nie ma możliwości korzystania z windy.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Od strony alei Henryka można wjechać na teren posesji i zaparkować samochód. Do wejścia głównego prowadzi płaski chodnik baz przeszkód poziomych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się za pomocą języka migowego.

 

 

 

 

 

 

 

zamknij