Możesz żyć inaczej

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie realizowany jest program profilaktyczno-wychowawczy „Możesz żyć inaczej”. W roku szkolnym 2014/ 2015 jest to III edycja. Zagadnienia programu uwzględniają problematykę realizowaną w ubiegłych latach w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”.

Celem programu jest:

  • kształtowanie wśród uczniów pozytywnego systemu wartości i właściwej postawy wobec zagrożeń współczesnego świata.
  • poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  • uczenie akceptacji i tolerancji wobec odmienności innych ludzi,
  • ropoznawanie przyczyn i motywów pojawiania się zachowań ryzykownych,
  • eliminowanie zachowań ryzykownych i przestępczych wśród młodzieży,
  • wskazanie negatywnych skutków uzależnień od nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych, komputera, Internetu, telefonów komórkowych,
  • wykorzystywanie czynników chroniących w codziennych sytuacjach życiowych,
  • ćwiczenia umiejętności psychologicznych mających wpływ na ograniczenie powstawania zachowań niewłaściwych,
  • kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego i stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych,
  • wskazanie możliwości uzyskania wsparcia i pomocy w instytucjach działających na rzecz dziecka i rodziny. 
zamknij