Pedagog

ZADANIA PEDAGOGA:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów,
  • opracowywanie opinii pedagogicznych,
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym działań terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych, mediacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów w formie indywidualnej i grupowej,
  • zapewnienie pomocy uczniom i rodzicom w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
    współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
  • prowadzenie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
  • wspieranie dzieci i rodziców w załatwieniu świadczeń pielęgnacyjnych, rentowych, socjalnych, mieszkaniowych,
  • realizowanie programów profilaktyczno- wychowawczych oraz zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Promocji Zdrowia,

 

 

zamknij