Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

PROJEKT

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 

Partner:

POWIAT CHRZANOWSKI

 

Realizatorzy:

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

w Chrzanowie, ul. Focha 3

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

http://www.zawodowamalopolska.pl

 

Lider szkolny projektu: Ruta Pudo

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 

Partner:

Powiat Chrzanowski

 

Realizator:

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

§ 1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”,
 2. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”,
 3. realizatorze – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie - Zasadniczą Szkołę Zawodową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie,
 4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół w składzie:
  Lider Szkolny, pedagog, kierownik szkolenia praktycznego, przewodniczący Szkolnego Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących lub Przedmiotów Zawodowych, którego zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia,
 5. protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków,
 6. szkole - należy przez to rozumieć Zasadniczą Szkołę Zawodową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie

§ 2
Postanowienia ogólne

 

 1. Projekt realizowany jest od 01.01. 2010 do 31.12. 2014.
 2. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 3
Zakres wsparcia

 

 1. W ramach projektu realizator przewiduje formy wsparcia, zgodne z Ofertą
  i wnioskiem. Szczegółowy zakres wsparcia jest określony w załączniku nr 1:
  1. Załącznik nr 1: Formy wsparcia uczniów szkoły.
 2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez Lidera Szkolnego
  i wywieszonego na tablicy ogłoszeń przez Lidera.
 3. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

§ 4
Zasady rekrutacji

 

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:
  1. osoba posiada status ucznia szkoły
  2. uczeń wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia
 2. Nabór na formy wsparcia wymienione w załączniku nr 1 oprócz spełnienia kryteriów opisanych w ust.1 wymaga spełnienia szczegółowych kryteriów, opisanych w załączniku nr 2
  1. Załącznik nr 2: Szczegółowe kryteria naboru na formy wsparcia
 3. W przypadku gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia, a po rozważeniu szczegółowych kryteriów naboru uczniowie otrzymają tę samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu decyduje opinia wychowawcy klasy.
 4. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych form wsparcia
  z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 5. Uczniowie wpisani na listę rezerwową mogą zostać wybrani do udziału w projekcie
  w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w wyniku nie spełnienia obowiązków uczestnika.
 6. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie realizatora. Informacje o terminie rekrutacji będą dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora bądź przekazywane są w formie ustnej przez Lidera Szkolnego.
 7. O zakwalifikowaniu uczniów do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  Lider Szkolny, pedagog, kierownik szkolenia praktycznego, przewodniczący Szkolnego Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących lub Przedmiotów Zawodowych.
 8. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej mogą w kwestiach spornych zasięgać opinii wychowawcy. Ostateczna decyzja należy do dyrektora szkoły.
 9. Podczas rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym zasada równości płci.
 10. W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do danej formy wsparcia.
 11. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie realizatora.
 12. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia
  o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie.
 13. W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych formach wsparcia istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji.
 14. O zwiększeniu liczby uczestników projektu decyduje Lider Szkolny po konsultacji
  z Powiatowym Koordynatorem Projektu, pod warunkiem, że nie wpłynie ona na zmianę budżetu i jakości przeprowadzanych form wsparcia.
 15. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów podpisuje „Deklarację uczestnictwa w projekcie” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”
 16. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Lider Szkolny.

§ 5
Prawa i obowiązki uczniów w projekcie

 

 1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje regulamin.
 2. Jeden uczeń może brać udział w wielu formach wsparcia
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:
  1. regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 70 % godzin, ze względu na specyfikę szkoły,
  2. wypełnienia ankiety końcowej (po zakończeniu poszczególnych form wsparcia),
  3. podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”,
  4. podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.
 4. Nieobecność powyżej 30 % godzin może być podstawą odmowy wydania zaświadczenia uczestnictwa w danej formie wsparcia. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek losowy. W przypadku kursów odpowiedni wymiar czasu określi organizator w programie kursu.
 5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego w ust.3 pkt.1 uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w danej formie wsparcia.
 6. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia oraz nie będzie brana pod uwagę w kolejnych planowanych do realizacji formach wsparcia w ramach projektu.

§ 6
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada dyrektor szkoły.
 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załącznik nr 1: Formy wsparcia uczniów szkoły

LpNazwa działania
1 zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (zajęcia pozalekcyjne)
2 zajęcia wyrównawcze z technologii informacyjnej (pozalekcyjne)
3 szkolenie "nowoczesne techniki malarskie" dla zawodu malarz-tapeciarz (zajęcia pozalekcyjne)
4 szkolenie "nowoczesne techniki cukiernicze" dla zawodu cukiernik (zajęcia pozaszkolne)
5 szkolenie "nowoczesne surowce piekarnicze" dla zawodu piekarz (zajęcia pozaszkolne)
6 kurs "prawo jazdy" kat B ( zajęcia pozaszkolne)
7 kurs "spawacz" dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (zajęcia pozaszkolne)
8 kurs "kelner" dla zawodu kucharz małej gastronomii (zajęcia pozaszkolne)
9 kurs "baristyczny" (zajęcia pozaszkolne)
10 kurs "bukieciarstwo" dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (zajęcia pozaszkolne)
11 kurs "kasa fiskalna" (zajęcia pozaszkolne)

 

Załącznik nr 2: Szczegółowe kryteria naboru na formy wsparcia

 1. O zakwalifikowaniu uczniów na formy wsparcia decyduje kryterium punktowe. Oblicza się sumę punktów za ocenę z przedmiotu i za ocenę zachowania. W pierwszej kolejności będą brani pod uwagę kandydaci z największą ilością punktów.
 2. Oceny z przedmiotów język angielski, technologia informacyjna (informatyka), matematyka i ocena zachowania dotyczą:
  1. dla uczniów klas drugich i trzecich – ocen na świadectwie w poprzednim roku szkolnym
  2. dla uczniów klas pierwszych – ocen na świadectwie z gimnazjum
 3. Oceny z przedmiotów zawodowych dotyczą ocen uzyskanych w pierwszym półroczu danego roku szkolnego lub ocen uzyskanych na świadectwie w poprzednim roku szkolnym

 

LpNazwa działaniaDodatkowe kryteria naboru
Zajęcia wyrównawcze
1 zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (zajęcia pozalekcyjne)
 • ocena z języka angielskiego dop lub dost lub brak zajęć z j. angielskiego w gimnazjum – 3 pkt
 • ocena z języka angielskiego db – 2 pkt
 • ocena z języka angielskiego bdb – 1 pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt
2 zajęcia wyrównawcze z technologii informacyjnej (pozalekcyjne)
 • ocena z technologii informacyjnej dop
 • lub dost – 3 pkt
 • ocena z technologii informacyjnej db – 2 pkt
 • ocena z technologii informacyjnej bdb– 1pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt
Zajęcia rozwijające umiejętności
3 Szkolenie „nowoczesne techniki malarskie" dla zawodu malarz-tapeciarz (zajęcia pozalekcyjne)
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 4,0 – 3 pkt
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 3,0 – 2 pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt
4 szkolenie „nowoczesne techniki cukiernicze" dla zawodu cukiernik (zajęcia pozaszkolne)
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 4,0 – 3 pkt
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 3,0 – 2 pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt
5 szkolenie „nowoczesne surowce piekarnicze" dla zawodu piekarz (zajęcia pozaszkolne)
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 4,0 – 3 pkt
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 3,0 – 2 pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt
Kursy
6

kurs „prawo jazdy" kat B, dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (zajęcia pozaszkolne)

 • warunek konieczny: ukończone 18 lat i dostarczone świadectwo lekarskie
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 4,0 – 3 pkt
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 3,0 – 2 pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt
7 kurs „spawacz" dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (zajęcia pozaszkolne)
 • warunek konieczny: ukończone 18 lat i dostarczone świadectwo lekarskie
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 4,0 – 3 pkt
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 3,0 – 2 pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt
8 kurs „kelner" dla zawodu kucharz małej gastronomii (zajęcia pozaszkolne)
 • warunek konieczny: ukończone 18 lat
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 4,0 – 3 pkt
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 3,0 – 2 pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt
9

kurs „baristyczny" dla zawodów: kucharz małej gastronomii, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (zajęcia pozaszkolne)

 • warunek konieczny: ukończone 18 lat
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 4,0 – 3 pkt
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 3,0 – 2 pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt
10 kurs „bukieciarstwo" dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (zajęcia pozaszkolne)
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 4,0 – 3 pkt
 • średnia ocen z przedm. zawod. min 3,0 – 2 pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt
11 kurs „kasa fiskalna" dla wszystkich zawodów(zajęcia pozaszkolne)
 • ocena z matematyki bdb – 3 pkt
 • ocena z matematyki db – 2 pkt
 • ocena z matematyki dost – 1pkt
 • ocena zachowania wz lub bdb – 2 pkt
 • ocena zachowania db – 1 pkt

 

 

zamknij